Regulamin portalu

 1. Portal Salsainfo.pl (zwany dalej portalem) jest udostępniany przez MB Projekt z siedzibą w Warszawie przy ul.Grenady 8a/3 (zwany dalej MB Projekt).
 2. Celem portalu jest promocja tańca w Polsce.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników portalu Salsainfo.pl. 
 4. Użytkownikiem jest każda osoba, która jest zarejestrowana w portalu i korzysta z jego zasobów.
 5. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z portalu zgodnie z prawem polskim oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik uzyskuje dostęp do portalu i możliwość korzystania ze wszystkich dostępnych funkcji po uprzedniej rejestracji polegającej na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w którym podaje swoje dane, tj. adres poczty elektronicznej e-mail.
 7. Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne.
 8. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez użytkownika oznacza:
  • zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień;
  • wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych przez MB Projekt w zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z funkcji portalu;
  • wyrażenie zgody na przekazanie danych kontrahentom w celach związanych z prowadzeniem portalu Salsainfo.pl oraz w celach marketingowych;
  • wyrażenie zgody na przesyłanie materiałów marketingowych, reklamowych i informacji handlowych dotyczących portalu Salsainfo.pl, jak również innych podmiotów na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej e-mail.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 10. Usunięcie danych użytkownika uniemożliwia korzystanie z portalu.
 11. Administrator ma w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia użytkownika.
 12. Portal Salsainfo.pl oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność portalu Salsainfo.pl, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które portal Salsainfo.pl dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
 13. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w pkt. 12, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.
 14. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest niedopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.
 15. Użytkownik może prezentować na portalu jedynie materiały własnego autorstwa oraz takie, których publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych oraz dóbr osób trzecich chronionych prawem.
 16. Administrator ma prawo do natychmiastowego usunięcia wszelkich materiałów, które zostały opublikowane z naruszeniem prawa lub postanowień niniejszego regulaminu.
 17. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez publikację przez użytkownika materiałów na portalu Salsainfo.pl, użytkownik zobowiązuje się, że przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 18. MB Projekt natychmiast powiadomi o takim fakcie użytkownika i pozostawi mu decyzję w sprawie ustanowienia pełnomocnika do prowadzenia sprawy sądowej.
 19. MB Projekt nie ponosi odpowiedzialności za:
  • skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z portalu Salsainfo.pl przez użytkowników;
  • treści zamieszczone w serwisie przez użytkowników (komentarze, wiadomości na forum, i inne);
  • szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do serwisu przez osoby trzecie;
  • wykorzystanie zamieszczonych w serwisie materiałów przez osoby trzecie;
  • ewentualne szkody, jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu portalu.
 20. MB Projekt przysługuje wyłączne prawo do ustalania zawartości portalu.
 21. MB Projekt zastrzega sobie prawo do:
  • okresowego wyłączania portalu Salsainfo.pl;
  • zmiany, korekty lub redakcji informacji wpisanych przez użytkownika;
  • usunięcia, w sytuacjach wyjątkowych, całej zawartości portalu Salsainfo.pl;
  • zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach portalu Salsainfo.pl.
 22. MB Projekt informuje, iż w trakcie świadczenia usługi w systemie użytkownika są umieszczane pliki "cookies". Umieszczenie plików ?cookies? jest konieczne do prawidłowego realizowania usług.
 23. W przypadku działań niezgodnych z prawem, a nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawne.
 24. MB Projekt zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z portalu po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.

© Copyright 2006-2012 Salsainfo.plRegulaminWspółpracaReklamaKontakt